กันยายน  2556

    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
            ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

         โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านวิชาการ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจึงมีความจ าเป็นที่จะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

          สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๒
โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๒
เว็บไซต์ www.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
 

สำเนา TOR

 
 

กันยายน 2556

    ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจปีงบประมาณ 2556
             ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 1 ชุด รวม 15 รายการ

           กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556
ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม (ไม่รับซองสอบราคาทางไปรษณีย์) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่โรงเรียนท่าททองพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กันยายน 2556

    ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเอนกประสงค์
            ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเอนกประสงค์

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 17 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์(อาคารชินสีห์)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สำเนาประกาศ)
 

สำเนาประกาศ

 
 

สิงหาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 1 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2556
            ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคมและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6
 

สำเนาประกาศ

 
 

สิงหาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556
            ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุม ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อนราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคมและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6
 

สำเนาประกาศ

 
 

มิถุนายน  2556

    ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ำงอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
            โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หากไม่มาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงตามก าหนด ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้ทราบสถานที่และรายละเอียดต่าง ๆดีแล้ว หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมไม่ได้
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ส านักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ ส านักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เว้นวันหยุดราชการ) ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.pp.ac.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มิถุนายน  2556

    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
            ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผูกพันงบประมาณปี 2556-2558 เป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

          สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๒
โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๒
เว็บไซต์ www.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
 

สำเนา TOR

 
 

พฤษภาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ เอนกประสงค์
 

         โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ เอนกประสงค์

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนชาติตระการวิทยา และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381044 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

พฤษภาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งวางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในโรงเรียน
 

         โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งวางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในโรงเรียน

           หนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม2556 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนชาติตระการวิทยา และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381044 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนนครไทย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 

         โรงเรียนนครไทย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ความประสงค์จะสอบราคาซื้อพัสดุตามรายการดังต่อไปนี้  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
1. โทรทัศน์สี สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 6 เครื่อง

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานฝ่ายธุรการโรงเรียนนครไทย และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานฝ่ายธุรการโรงเรียนนครไทย
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานฝ่ายธุรการ โรงเรียนนครไทย ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-389004 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.nakhonthai.ac.th

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
 

         โรงเรียนเนินกุ่มวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน )

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๙-๖๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
 

         โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
๑. ตู้เย็น 9 คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เตาแก๊สพร้อมเตาอบ จำนวน ๑ เครื่อง
๓. ตู้เก็บเอกสาร ๒ ตอน ต.๐๘ จำนวน ๓ เครื่อง
๔. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๓ ชุด ( สำหรับนักเรียน )
๕. โต๊ะทำงานข้าราชการครู ๓ ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด
๖. ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องบรรยาย จำนวน ๑ ชุด
๗. รถเข็นหนังสือห้องสมุด ๓ ชั้นตรง ล้อเลื่อน จำนวน ๑ คัน

           กำหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๕๕๓๙-๖๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม  2556

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องส้วมสุขสันต์ จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ มีนาคม ๒๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕
ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๙ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ตั้งแต่วันที่ มีนาคม ๒๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๖-๗๒๓๕-๖ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา เรื่อง สอบราคาจางเพื่อพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการและแหลงเรียนรู (หองปฏิบัติการทางภาษา) ประจําปงบประมาณ 2556
 

          ด้วยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มีความประสงคจะสอบราคาจาง เพื่อพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการและแหลงเรียนรู (หองปฏิบัติการทางภาษา) แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล งบลงทุน คาครุภัณฑและคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 2556 จํานวน 6 รายการ

            กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2556 เวนวันหยุดราชการ ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ไดที่หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
ตั้งแตวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซด www.cgd.go.th , www.secondary39.go.th  และ www.brs.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5537-1149 โทรสารหมายเลข 0-5537-1822 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(ห้องปฏิบัติการทางภาษา) ประจำปีงบประมาณ 2556
 

          ด้วยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามรายการ ดังนี้
         - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ห้องปฏิบัติการทางภาษา) จำนวน 150,000 บาท

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ www.cgd.go.th , www.secondary39.go.th  และ www.brs.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5537-1149 โทรสารหมายเลข 0-5537-1822 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ประจปีงบประมาณ 2556
 

          ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2556  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 415,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

           กหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7
มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคมและก าหนดเปิดซองสอบราคา
         ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม    เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 

          ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด  รวม 20 รายการ ดังเอกสารแนบสำเนาประกาศ

           กหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556
ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม (ไม่รับซองสอบราคาทางไปรษณีย์) และก
หนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน
 

         ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 223,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพัน บาทถ้วน)

            กหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา และกหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th
, www.chattrakanwittaya.com , www.gprocurement.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381350 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮเทค
 

         ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยาคม มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮเทค ตามรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด 3 รายการดังนี้

     1. เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง

     2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  จำนวน 4 เครื่อง

     3. เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จำนวน 1 เครื่อง

             หนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 4  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  และกหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  5 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 4  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.wtp.ac.th , www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-986555 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ก (ห้องเรียนไฮเทค)
 

         ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยาคม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ก (ห้องเรียนไฮเทค)  ราคากลาง  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

             หนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  และกหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  4 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องลีลาวดี

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.wtp.ac.th , www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-986555 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนนาบัววิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม
 

         ด้วยโรงเรียนนาบัววิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            หนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนนาบัววิทยา

          หนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนนาบัววิทยา และกหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนนาบัววิทยา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2556 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/nabua/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5599-1300-1 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์
 

         ด้วยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา
08.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ โรงเรียน
สวนเมี่ยงวิทยา  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียน
สวนเมี่ยงวิทยา  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.suanmeang.ac.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-310929 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์
 

         ตามประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมให้ผ่านมาตรฐาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น

           โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงประกาศดังนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องแผนงาน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม รายละเอียดตามสำเนาประกาศ

สำเนาประกาศ1

สำเนาประกาศ2

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์
 

         ด้วยโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมให้ผ่านมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้อง
แผนงาน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่  ห้อง
แผนงาน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.thwww.nrpk.ac.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-989241 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มกราคม 2556

   ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์
 

         ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่
28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th , www.chattrakanwittaya.com , www.gprocurement.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381044 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235         e-mail : sec39pl@hotmail.com